You are not logged in  [Login]  [Join]

FEDSAS RESOURCES FOR SGB ELECTION

Click on the link below for resources and documentation regarding the SGB election and training.
LINK TO SGB RESOURCES
SGB Elections March 2021

School Positions

Besigheidstudies - Gr. 10 - 12, EBW - Gr. 8 - 9 en Wiskundigegeletterdheid - Gr. 10 - 12 - Port Natal Skool (Durban)
Hoërskool Besigheidstudies Pos beskikbaar by Port Natal Skool 2021

Akademiese Onderrig :
 • Besigheidstudies – Gr. 10 – 12
 • EBW – Gr. 8 - 9
 • Wiskundigegeletterdheid – Gr. 10 - 12

Onderrigtaal : Afrikaans

Tydperk : Voltyds

Die aanbieding van sport en kultuur betrokkenheid sal ‘n vereiste wees.

Rig CV aan Skoolhoof : info@porties.co.za (Mnr. N. van Jaarsveld)
Sluitingsdatum : 06 Oktober 2020
Verwysing : PNS:HS/2021/BESIG

Aanbevelings :
Moet ten volle gekwalifiseerd wees.
Moet SACE geregistreerd wees.
Moet pos so gou as moontlik kan aanvaar.

Aansoeke moet vergesel wees van gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies en ID dokument.
Heg ‘n verkorte CV aan
Die skool hou die reg voor om ‘n S.A.P. klaring aan te vra.

Navrae :
Die Skoolhoof Mnr. N. van Jaarsveld
Tel: 031 – 205 6369
Closing Date: 06 Oct 2020
Contact Number: 031 - 205 6369
Hoërskool Wiskunde - Gr. 8 - 12 - Port Natal Skool (Durban)
Hoërskool Wiskunde Pos beskikbaar by Port Natal Skool 2021

Akademiese Onderrig :
Wiskunde – Gr. 8 – 12

Onderrigtaal : Afrikaans

Tydperk : Voltyds
Die aanbieding van sport en kultuur betrokkenheid sal ‘n vereiste wees.

Rig CV aan Skoolhoof : info@porties.co.za (Mnr. N. van Jaarsveld)
Sluitingsdatum : 06 Oktober 2020
Verwysing : PNS: HS/2021

Aanbevelings :
Moet ten volle gekwalifiseerd wees.
Moet SACE geregistreerd wees.
Moet pos so gou as moontlik kan aanvaar.
Aansoeke moet vergesel wees van gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies en ID dokument.
Heg ‘n verkorte CV aan
Die skool hou die reg voor om ‘n S.A.P. klaring aan te vra.

Navrae :
Die Skoolhoof Mnr. N. van Jaarsveld
Tel: 031 – 205 6369
Closing Date: 06 Oct 2020
Contact Number: 031 - 205 6369
School Principal P4 - Hoërskool Frans du Toit ( Phalaborwa)
Frans du Toit High School is a double medium school in Phalaborwa Limpopo with both (Afrikaans and English) as medium of instruction. The school is situated in the Lowveld - 2 km from the Phalaborwa gate of the Kruger National Park. The town with two summers.

Permanent Post Level 4 Departmental Post
Post no 
1 School Principal T

he Open Vacancy List No. 1 Volume 1/2020 dated 17 August 2020 is available at Frans du Toit High School

Important:
*Attach the required certified documentation to your complete CV:
LPDE 1 Application form
Qualifications and record of academic results
Identity Document
Gr 12 certificate
Proof of SACE registration

Address the application to: Limpopo Department of Education, Attention: Ms M E Chavalala, Mopani East District, Private Bag X578 GIYANI 0826.  Closing date of the applications: 9 October 2020 
Interested candidates can enquire at fransies@hsfdt.co.za
For more information you are welcome to contact Mr Brandon du Plooy at 083 635 0651
 
Closing Date: 09 Oct 2020
Contact Number: 083 635 0651
Skoolhoof Posvlak 4 - Hoërskool Frans du Toit ( Phalaborwa)
Hoërskool Frans du Toit is 'n dubbelmedium skool in Phalaborwa Limpopo met beide (Afrikaans en Engels) as onderrigtaal. Die skool is geleë in die Laeveld - 2 km van Phalaborwa-hek van die Nasionale Krugerwildtuin af. Die dorp met twee somers. 
Permanente Posvlak 4 Departementele Pos.
Pos no. 1  Skoolhoof
Die "Oop" vakaturelys No 1 Volume 1/2020 gedateer 17 Augustus 2020 is beskikbaar by Hoërskool Frans du Toit. 

Belangrik:
*
Heg die nodige gewaarmerkte dokumentasie aan u volledige CV:
LPDE 1 aansoekvorm
Kwalifikasies en rekord van akademiese uitslae;
Identiteitsdokument;
Gr 12-sertifikaat;
Bewys van SACE-registrasie

Rig die aansoek aan: Limpopo Department of Education Attention: Ms M E Chavalala Mopani East District Private Bag X578 GIYANI 0826

Sluitingsdatum vir aansoeke: 9 Oktober 2020
Belangstellende kandidate kan navraag doen by fransies@hsfdt.co.za Vir meer inligting is u welkom om mnr Brandon du Plooy by 083 635 0651 te skakel.
Closing Date: 09 Oct 2020
Contact Number: 083 635 0651
PERMANENTE INTERMEDIÊRE- EN SENIORFASE POS - Lüneburg Primêr (Luneburg)
Tipe aanstelling: Permanente Beheerliggaam Aanstelling
Medium van onderrig: Afrikaans en Engels
Vakgebied:
 • NW/Tegnologie: Gr. 5 – 7
 • SW: Gr. 5 – 7
 • Tegnologie: Gr. 7
 • EBW: Gr. 7
 • LO: Gr. 7
Vereistes vir pos:
 • Erkende onderwyskwalifikasie vir intermediêre- en / of seniorfase
 • Registrasie by SARO / SACE
 • SAPD Veiligheidsklaring
 • Ervaring van onderrig in intermediêre- en/of seniorfase
 • Moet bereid wees om buite-kurrikulêre aktiwiteite aan te bied – krieket sal as ‘n sterk aanbeveling dien
 • Kode 10 rybewys met PDP sal voordelig wees
Salaris: Mededingende SBL salaris
Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag, 30 Oktober 2020 om 12h00
Diensaanvaarding: 25 Januarie 2021

Aansoeke moet vergesel wees van die volgende:
 • Aansoekvorm (by die skoolkantoor verkrygbaar)
 • ‘n Volledige opgesomde CV van nie meer as 2 bladsye nie
 • Tersaaklike sertifikate en dokumente
 • Gewaarmerkte afskrifte van ID, rybewys en alle kwalifikasies
 • Resultate van ‘n psigometriese toets
Aansoeke moet gerig word aan:
Die Skoolhoof - admin@luneburgschule.co.za of per hand by die skool ingehandig word.

Die SBL behou die reg om nie bogenoemde vakature te vul nie.
Indien u nie binne 4 weke gekontak word nie, beskou asseblief u aansoek as onsuksesvol.
Closing Date: 30 Oct 2020
Contact Number: 034 815 0059
VASTE TERMYN (4 MAANDE) INTERMEDIÊRE- EN SENIORFASE POS - Lüneburg Primêr (Luneburg)
Tipe aanstelling: Vaste termyn (4 maande) Beheerliggaam aanstelling
Dienstydperk: 25 Januarie 2021 – 21 Mei 2021
Medium van onderrig: Afrikaans en Engels
Vakgebied:
 • NW/Tegnologie Gr. 4
 • SW Gr. 4  LV Gr. 5 + 6
 • English Gr. 5 – 7
 • KK Gr. 7
 • NW Gr. 7
Vereistes vir pos:
 • Erkende onderwyskwalifikasie vir intermediêre- en / of seniorfase
 • Registrasie by SARO / SACE
 • Ervaring van onderrig in intermediêre- en/of seniorfase
 • Moet bereid wees om buite-kurrikulêre aktiwiteite aan te bied
 • SAPD veiligheidsklaring
Salaris: Mededingende SBL salaris
Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag, 30 Oktober 2020 om 12h00
Diensaanvaarding: 25 Januarie 2021

Aansoeke moet vergesel wees van die volgende:
 • Aansoekvorm (by die skoolkantoor verkrygbaar)
 • ‘n Volledige opgesomde CV van nie meer as 2 bladsye nie
 • Tersaaklike sertifikate en dokumente
 • Gewaarmerkte afskrifte van ID en alle kwalifikasies

Aansoeke moet gerig word aan:
Die Skoolhoof - admin@luneburgschule.co.za of per hand by die skool ingehandig word.

Indien u nie binne 4 weke gekontak word nie, beskou asseblief u aansoek as onsuksesvol.
Closing Date: 30 Oct 2020
Contact Number: 034 815 0059
Afrikaanse Huistaal en Wiskunde graad 4 en 5 (Dept Pos 2021) - Hennenman Primere Skool (Hennenman)
Vakante Onderwyserspos 2021 (Departementele Pos)

Afrikaans Huistaal en Wiskunde graad 4 en 5
Afrikaans Medium

Hennenman Primêre Skool beskik oor 'n vakante pos vir 2021.
Ons is 'n Afrikaansmedium skool in die hartjie van die Vrystaat se Goudvelde. Ons skool streef na uitnemendheid en goeie waardes op alle terreine: akademie, sport en kultuur.

Vereistes:
*Aanbied van Afrikaans en Wiskunde
*Geregistreerd by SACE
*Buite kurrikulêre betrokkenheid is 'n vereiste
*Aansoek moet 'n volledige CV insluit

Aanstellingsdatum: 1 Januarie 2021
Sluitingsdatum: 2 November 2020

Aansoeke moet gerig word aan: Mnr Gerhard Erwee (Skoolhoof) E-pos adres: psh@gcs.co.za
Closing Date: 02 Nov 2020
Contact Number: 057 573 1120
Foundation Phase (Gr.2/3) - Bryanston Parallel Medium (Bryanston )
Bryanston Parallel Medium School Post
Foundation Phase (Gr.2 / 3)

Hours: Monday to Friday: 07h00 - 14h30
Salary: To be discussed
Start date: January 2021
Skill requirements: Necessary Qualification | Sace Registered | Extra-Curricular Activities: Sport/Culture | Fully Billingual: Afrikaans & English

Please submit your CV to Muriel Maree: secretary@bpms.co.za by no later than Friday 23 October 2020
Closing Date: 23 Oct 2020
Contact Number: 0114631414
Gr 1 Foundation Phase (English) & Gr 4 Afrikaans Huistaal / Addisionele Taal - LAERSKOOL WITRIVIER (WITRIVIER)
VEREISTES / REQUIREMENTS
1) Ten volle tweetalig - Afrikaans en Engels / Fully bilingual - Afrikaans and English
2) Sport - en kultuurvaardighede / Sport and culture skills
3) Geregistreer by SARO / Registered with SACE
4) Aanvangsdatum: 25 Januarie 2021 / Starting date: 25 January 2021
5) Sluitingsdatum vir aansoeke: 30 Oktober 2020 / Closing date for applications: 30 October 2020
6) Slegs persone op die kortlys sal gekontak word / Only shortlisted candidates will be contacted.
Stuur 'n CV met aangehegte kwalifikasies, SARO dokument en Polisieklaringsertifikaat na: e-pos: laerwitr@myconnection.co.za AANDAG: Die Waarnemende Hoof
Send a CV with your qualifications, SACE document and a police clearance certificate to:  laerwitr@myconnection.co.za  ATTENTION:  The Acting Principal
 
Closing Date: 30 Oct 2020
Contact Number: 013 751 2231/2
Beheerliggaampos : EBW Graad 7 en LV Graad 5-6 - Laerskool Schweizer-Reneke ( Schweizer-Reneke)
Onderrigtaal : Afrikaans.
Aansoek moet vergesel wees van volgende: CV, Tersaaklike kwalifikasie bewyse, SACE sertifikaat.
Pos sluit buitemuurse aktiwiteite in.
Aansoek kan gestuur word aan lsr@lantic.net.
Closing Date: 02 Nov 2020
Contact Number: 0539631290
WISKUNDE GR 8 - 12 - Die Hoërskool Wagpos (Brits)
Basiese Verantwoordelikhede:
• Onderrig van vakinhoud.
• Opvoeding van leerders tot volwassenheid.
• Buitemuurs – volgens behoefte van Wagpos.
• Voogwerk.
• Dissipline.

Vaardighede, kwalifikasies en algemene vereistes:
• Toepaslike onderwyskwalifikasie en ondervinding in vakgebied.
• SACE-sertifikaat.

Indien u sou belangstel in hierdie pos kan u ‘n verkorte CV, afskrif van u ID-dokument en SACE sertifikaat stuur na hr@wagposhs.co.za
Sluitingsdatum vir aansoeke: 02 November
Diensaanvaarding: Januarie 2021
Indien u nie voor 30 November 2020 enige terugvoering ontvang het nie, moet u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.
Closing Date: 02 Nov 2020
Contact Number: 021 0722733
MEGANIESE TEGNOLOGIE GR 10 - 12 - Die Hoërskool Wagpos (Brits)
Basiese Verantwoordelikhede:
• Onderrig van vakinhoud.
• Opvoeding van leerders tot volwassenheid.
• Buitemuurs – volgens behoefte van Wagpos.
• Voogwerk.
• Dissipline.

Vaardighede, kwalifikasies en algemene vereistes:
• Toepaslike onderwyskwalifikasie en ondervinding in vakgebied.
• SACE-sertifikaat.

Indien u sou belangstel in hierdie pos kan u ‘n verkorte CV, afskrif van u ID-dokument en SACE sertifikaat stuur na hr@wagposhs.co.za
Sluitingsdatum vir aansoeke: 04 November
Diensaanvaarding: Januarie 2021
Indien u nie voor 30 November 2020 enige terugvoering ontvang het nie, moet u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.
Closing Date: 04 Nov 2020
Contact Number: 021 0722733
Onderwyser/es Gr. 4-6 TALE (ENGELS / AFRIKAANS) - Laerskool Unika (PINEGOWRIE)
Posvereiste : • Bewese rekord van uitnemende onderrig (minimum van 3 jaar). Toepaslike onderwyskwalifikasie(s). • Uitstekende menseverhoudings, administratiewe- en organisatoriese vaardighede. • Sport-en kultuurafrigting is ʼn sterk aanbeveling. • Toewyding en ʼn liefde vir jong kinders. • Rekenaarvaardigheid. • Ondervinding in Robotika (sal voorkeur geniet).

Sluitingsdatum vir aansoek: Vrydag, 13 November 2020
E-pos CV met verwysing: TALE na: unika@unika.co.za

Slegs kandidate met die bogenoemde vereistes sal oorweeg word.
 
Closing Date: 13 Nov 2020
Contact Number: 0118884556
Post Level 1 Teacher - Forest Town School (Johannesburg)
Foundation Phase trained; LSEN experience essential, SACE compliant and registered, S.A. citizen. Temporary GDE position.

Starting Date: 1 January 2021.

Submit applications to ursulab@fts.org.za

Applications to include CV, Matric Sertificate, teaching qualifications and transcripts, SACE certificate, I.D. copy
Closing Date: 13 Nov 2020
Contact Number: 011 6460131
Beheerraadspos - 2021 - Sosiale Wetenskappe Gr 4-7 - Hennenman Primere Skool (Hennenman)
Hennenman Primere Skool beskik oor 'n vakante pos. Ons is 'n Afrikaansmedium skool in die hartjie van die Vrystaat se Goudvelde. Ons skool streef na uitnemendheid en goeie waardes op alle terreine: akademie, sport en kultuur.

Vakke:
Sosiale Wetenskappe Gr 4-7

Buite Kurrikulere betrokkenheid is 'n vereiste
Medium van onderrig - Afrikaans


Aanstellingsdatum: 1 Januarie 2021
Sluitingsdatum: 12 November 2020

Navrae kan gerig word aan die skoolhoof by tel: 057 5731120
Aansoekprosedure: Stuur u CV na psh@gcs.co.za
 
Closing Date: 12 Nov 2020
Contact Number: 057 5731120
Beheerliggaam Aanstelling: Onderwyser Posvlak 1 - GEKOMBINEERDE SKOOL CHRISTIANA (CHRISTIANA)
BEHEERLIGGAAM AANSTELLINGS
Fisiese Wetenskap OF Landbou Tegnologie/Landboubestuurspraktyke
KWALIFIKASIES: Toepaslike Graad en/of Diploma SACE Registrasiesertifikaat
AANSTELLINGSDATUM: 1 Januarie 2021
SLUITINGSDATUM : Dinsdag 24 November 2020
Stuur asb. ‘n volledige CV na skoolhoof@gschristiana.co.za
Vir verdere inligting skakel Mnr. Paul Bester by (053) 441 2219 of 074 288 6875
Closing Date: 24 Nov 2020
Contact Number: 0534412219
Beheerliggaam Aanstelling: Onderwyser Posvlak 1 - GEKOMBINEERDE SKOOL CHRISTIANA (CHRISTIANA)
BEHEERLIGGAAM AANSTELLINGS
Besigheidstudies  
KWALIFIKASIES: Toepaslike Graad en/of Diploma SACE Registrasiesertifikaat
AANSTELLINGSDATUM: 1 Januarie 2021
SLUITINGSDATUM : Dinsdag 24 November 2020
Stuur asb. ‘n volledige CV na skoolhoof@gschristiana.co.za
Vir verdere inligting skakel Mnr. Paul Bester by (053) 441 2219 of 074 288 6875
Closing Date: 24 Nov 2020
Contact Number: 0534412219
Beheerliggaam Aanstelling Onderwyser (Posvlak 1) - GEKOMBINEERDE SKOOL CHRISTIANA (CHRISTIANA)
BEHEERLIGGAAM AANSTELLING
Wiskunde (Hoërskool: Alle vakke Graad 8-12)
KWALIFIKASIES: Toepaslike Graad en/of Diploma SACE Registrasiesertifikaat
AANSTELLINGSDATUM: 1 Januarie 2021
SLUITINGSDATUM : Dinsdag 24 November 2020
Stuur asb. ‘n volledige CV na skoolhoof@gschristiana.co.za
Vir verdere inligting skakel Mnr. Paul Bester by (053) 441 2219 of 074 288 6875
Closing Date: 24 Nov 2020
Contact Number: 0534412219
Engels EAT gr 8 tot 12 - Hoërskool Wesvalia (Klerksdorp)
Vereistes:
Minstens tweede jaar universiteitsopleiding in die betrokke vak in die VOO fase.
Vermoë om met behulp van elektroniese hulpmiddels te onderrig.
Opleiding in en betrokkenheid by buitekurrikulêre aktiwiteite.

Stuur:
Aansoekvorm (by skool beskikbaar), CV, ID, SARO sertifikaat, Matrieksertifikaat en Kwalifikasies na wesvalia@wesvalia.co.za.

Kandidate wat op die kortlys is, moet beskikbaar wees vir 'n onderhoud vanaf 8 tot 11 Desember 2020.
Closing Date: 07 Dec 2020
Contact Number: 0184681023
Afrikaans Huistaal Gr 10 - 12 - Hoërskool Schweizer-Reneke (Schweizer-Reneke)
Geldige onderwysgraad en/of akademiese graad en Onderwysdiploma .
Geldige SACE sertifikaat.
Diensaanvaarding 1 Maart 2021.
Tydelike Departementeel. Moontlike koshuisinwoning beskikbaar.
Stuur CV en kwalifikasies aan: hsr@absamail.co.za vir aandag Mev. M. de Villiers (0834578342)
Closing Date: 19 Feb 2021
Contact Number: 0834578342
Gasvryheidstudies/Hospitality Studies Gr 10 - 12 - Hoërskool Schweizer-Reneke (Schweizer-Reneke)
Geskikte kandidaat moet in beide Engels en Afrikaans kan skoolhou.
Suitable candidate should be bilingual and be able to teach in Afrikaans and English.

Geldige onderwysgraad en/of akademiese graad en Onderwysdiploma.
Appropriate professional qualification in education.

Geldige SACE sertifikaat.
Valid SACE certificate.

Diensaanvaarding: 1 Maart 2021.
Assumption of Duty 1 March 2021.

Tydelik Departementeel.
Temporary Departmental.

Moontlike koshuisinwonin beskikbaar.
Possible accommodation in hostel.

Stuur CV en kwalifikasies/CV and qualifications to: hsr@absamail.co.za vir aandag/attention: Mev/Mrs. M. de Villiers (0834578342)
Closing Date: 19 Feb 2021
Contact Number: 0834578342
Posvlak 1: Grade 1 - 4 Remediering Departementeel - Truida Kestell Laerskool ( Bethlehem )
Truida Kestell is 'n toonaangewende primêre skool in Bethlehem. Hierdie tradisieryke skool streef na uitnemendheid en is 'n trotse parallelmedium skool. Die beheerliggaam is daartoe verbind om 'n dinamiese persoon met die gepaste agtergrond aan te stel.

KWALIFIKASIES: GRONDSLAGFASE OF INTERMEDIERE FASE
AANVANGSDATUM: 1 MEI 2021

VEREISTES:
*Deeglike kennis en toepassing van die SIAS-proses.
*Kennis van leerderverwysingsprosedures
*Kennis rondom die werking van die Skoolondersteuningspan. (SOS)
*Ouerskakeling
*Terapeute-skakeling
*Tutorleiding
*SARO-registrasie
*SAPD-klaringsbewys

Kandidate word versoek om hul belangstelling te toon deur 'n CV en 'n motiveringsbrief per e-pos te stuur aan hoof@truidakestell.co.za voor of op 19 Februarie 2021
KONTAKNOMMER: 071 360 8075 / 058 303 4888
Closing Date: 19 Feb 2021
Contact Number: 058 303 4888
SKOOLHOOF - Langenhoven HS (RIVERSDAL)
Langenhoven Hoërskool Riversdal – 1 Januarie 2022

Langenhoven is ‘n plattelandse streekskool, met ‘n sterk fokus op uitstekende akademiese prestasie van leerders, veral in Wiskunde en Wetenskappe.

Die SBL wil ‘n hoof aanstel wat:
• Hom / haar sal verbind tot die etos en waardes van die skool en gemeenskap
• Deur ‘n waardegedrewe ingesteldheid leerders opvoed
• In ‘n gedissiplineerde omgewing streef na akademiese uitmuntendheid
• d.m.v. ‘n deelnemende bestuurstyl die personeelkorps as span laat saamwerk
• Met positiewe werksetiek ‘n voorbeeld stel van hardwerkendheid, regverdigheid en eerlikheid
• Kulturele diversiteit koester en empaties is t.o.v. sosio-ekonomiese omstandighede.

Die minimum vereistes waaraan ‘n kandidaat moet voldoen vir oorweging is:
• Sterk / goeie verbale en skriftike bevoegdheid in sowel Afrikaans as Engels.
• SARO geregistreerd
• Rekenaarvaardig
• Grondige akademiese agtergrond en onderwyskwalifikasie tot op gr 12-vlak, in een van die vakke wat die skool aanbied.

Die volgende sterk aanbevelings sal in die kandidaat se guns tel:
• Ondervinding as Hoof /Adjunkhoof/ Departementshoof van ‘n hoërskool
• Nagraadse kwalifikasie in skoolbestuur

‘n Kandidaat moet bewese ervaring van die volgende hê:
• Kurrikulumbestuur en –implimentering Gr 8 – 12
• Assesseringsbestuur Gr 8 – 12
• Bestuur van intervensiestrategië
• Gebruik van e-leer strategie wat ouderdomsgepas is
• Bestuur van NSS-eksamen
• Personeelbestuur
• Administratiewe bestuur
• Toepassing van progressiewe dissipline
• Bestuur van skoolfinansies, begrotings en bates
• Effektiewe bestuur van LOOM
• Strategiese beplanning van ‘n skool

Kennis van:
• SA Skolewet en ander nasionale beleide, wette en regulasies wat op ‘n skool van toepassing is
• Arbeidswetgewing
• Skooladministrasiestelsels bv SOBIS, PPMS ens.
• Evalueringstelsels o.a. GGBS, PPBOS, SIP ens
• Bestuur van SGOS, SAOK ens
• Parate kennis van huidige en toekomstige opvoedkundige ontwikkelinge in skolestelsels
• Bestuur van ‘n skoolkoshuis

Vaardighede:
• Kan personeel en leerders lei, inspireer, evalueer en korrigeer
• Goeie interpersoonlike verhoudings kan handhaaf
• Duidelike kommunikasie
• Verantwoordelike delegering.

Meld:
• Vakke aangebied
• Buitemuurs en kulturele aktiwiteite aangebied

Vir enige verdere inligting, kontak:
Mariëtte van Vuuren
SBL Voorsitter
072 213 7747 (bedags na 17:00)  /  m.vanvuuren44@gmail.com

Verwys:  WKOD Vakaturelys 1 (15 Feb 2021)
 
Closing Date: 18 Mar 2021
Contact Number: 072 213 7747
Meganiese Tegnologie Gr 10-12 Tegnologie Gr 8 en 9 - Die Hoërskool Wagpos (Brits)
Wagpos is 'n top Landbou, Tegnies en Akademiese skool net buite Brits in die Noordwes Provinsie en bied uitstekende geleenthede. Toepaslik gekwalifiseerde individue kan hulself ontwikkel binne 'n rustige plaasomgewing deur deel te word van ons dinamiese span.

Departementeel of Beheerliggaam.
Tegnologie Gr 8 & 9 Meganiese Tegnologie Gr 10-12.


Die geskikte kandidaat sal direk aan die HOOF en BEHEERLIGGAAM of sy/haar gevolmagtige verteenwoordiger raporteer.

Basies Verantwoordelikhede:
 • Onderrig van vakinoud
 • Opvoeding van leerders tot volwassenheid
 • Buitemuurs - volgens behoefte van Wagpos
 • Voogwerk
 • Dissipline
Vaardighede, kwalifikasies en algemene vereistes:
 • Toepaslike onderwyskwalifikasie en onderw=vinding in vakgebied
 • SACE-sertifikaat
Indien U sou belangste in hierdie pos kan u 'n verkorte CV, afskrif van u ID-dokument en SACE sertifikaat stuur na hr@wagposhs.co.za

Sluitingsdatum vir aansoeke:    08 Maart 2021
Diensaanvaarding:                     Vanaf 01 April 2021 tot 02 Mei 2021

Indien u nie voor 31 Meie 2021 enige terugvoering ontvang het nie, moet u aanvaar dat u aansoek onsuksevol was

 
Closing Date: 08 Mar 2021
Contact Number: 0716572733